eGift Card Terms & Conditions

Deze voorwaarden worden uitsluitend gesloten tussen de vennootschap KSGB EUROPE, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van EUR 2.600.000 geregistreerd te RCS in LYON onder het nummer 504 379 009 en met maatschappelijke zetel te 49 Rue du Dauphiné, 69800 Saint-Priest ('de Verkoper') en elke natuurlijke persoon die de website bezoekt of er een aankoop doet ('de Klant') https://www.kswiss.fr/.

KSGB EUROPE en de klant worden hieronder gezamenlijk 'de Partijen’ genoemd.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden ('AV') en verbindt zich ertoe deze volledig en zonder voorbehoud na te leven.

De Klant verbindt zich ertoe de e-kaarten voor eigen privégebruik aan te kopen en ze niet tegen betaling en op persoonlijke titel door te verkopen aan een natuurlijke of rechtspersoon.

Elke marketingactie van de e-kaarten van de Verkoper, buiten het hierin omschreven kader, is strikt verboden. De Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van slecht functioneren van de verkochte e-cadeaubon, om welke reden dan ook, indien deze in strijd is met dit verbod. De e-cadeaubon gekocht van een derde, natuurlijke of rechtspersoon, buiten de Website om, kunnen rechtsgeldig geweigerd worden, zonder dat de Verkoper hiervoor aansprakelijk is.

De Klant moet diens e-cadeaubon beschermen en vertrouwelijk behandelen, en met niemand delen indien hij of zij niet van plan is iemand toestemming te geven deze te gebruiken. De Verkoper controleert niet of een e-cadeaubon wordt gebruikt door de oorspronkelijke houder.

Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Het moge duidelijk zijn dat de toepasselijke AV de AV zijn die van kracht zijn op de Website op het moment dat de online bestelling wordt geplaatst

De datum waarop de AV online worden gezet, is de datum waarop deze in werking treden.

1. Een e-cadeaubon bestellen en kopen

Een e-cadeaubon is een elektronische kaart. De te crediteren bedragen zijn €10, €25, €50, €100, €150 of €200. De e-cadeaubon is actief zodra deze per e-mail is ontvangen voor een periode van twaalf maanden, er hoeft geen actie te worden ondernomen.

Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant de volgende stappen volgen:

1. Ga naar de productsheet van de e-cadeaubon

2. Kies het gewenste bedrag voor de e-cadeaubon

3. Voeg deze toe aan het winkelmandje

4. Vul in de bestelgegevens alle informatie over het factuuradres in

5. Ga over tot betaling

6. Een bevestigingsmail met de e-cadeaubon wordt vervolgens naar de klant gestuurd.

De Klant verklaart dat de verstrekte informatie juist en nauwkeurig is. Hij/zij is als enige verantwoordelijk voor het invoeren van deze informatie. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor een fout van de Klant die de goede afhandeling van de bestelling en in het bijzonder de levering ervan zou beïnvloeden.

De e-cadeaubon kan worden gekocht in Frankrijk, Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Estland, Finland (met uitzondering van overzeese gebieden), Duitsland, Griekenland (met uitzondering van overzeese gebieden), Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje (met uitzondering van overzeese gebieden) en het Verenigd Koninkrijk. De e-cadeaubon kan worden gebruikt voor elke bestelling in bovenstaande landen met dezelfde valuta.

Een samenvattende factuur van de bestelling kan door de Klant worden aangevraagd bij onze klantendienst via https://kswiss.fr/pages/contact-us.

2. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De Producten worden geleverd tegen de actuele prijzen op de website https://www.kswiss.fr/, wanneer de bestelling door de Verkoper wordt geregistreerd. De prijzen zijn in euro's en inclusief alle belastingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen. Deze omvatten niet de kosten van verwerking, verzending, transport en levering, die aanvullend worden gefactureerd, onder de op de website https://www.kswiss.fr/ aangegeven voorwaarden en die worden berekend vóór het plaatsen van de bestelling.

Een overzichtsfactuur van de bestelling kan door de Klant worden aangevraagd bij onze klantendienst via https://kswiss.fr/pages/contact-us.

Het totaalbedrag van een met een e-cadeaubon geplaatste bestelling omvat de prijs van het/de Product(en), belasting over de toegevoegde waarde, indien van toepassing, en eventuele leveringskosten. Indien het totaal van de bestelling hoger is dan het saldo van de e-cadeaubon, zal het verschil moeten worden betaald met een ander aanvaard betaalmiddel of een andere e-cadeaubon.

Het saldo van de e-cadeaubon wordt onmiddellijk na de aankoop bijgewerkt.

3. Levering van de e-cadeaubon

De e-cadeaubon wordt gestuurd naar het e-mailadres dat de Klant bij zijn/haar bestelling heeft opgegeven. De klant zal op dit e-mailadres de bevestigingsmail met de bijgevoegde e-cadeaubon ontvangen.

In geval van niet-ontvangst in de inbox, wordt de Klant geadviseerd de sectie 'Junk Mail' of 'Spam' van diens inbox te controleren.

De Klant is verantwoordelijk voor diens eigen e-mailbox en de mensen die er toegang toe hebben. In dit verband kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik door een andere persoon dan de Klant.

Voor elk probleem kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper via https://kswiss.fr/pages/contact-us.

4. Het saldo van uw e-cadeaubon controleren

Het saldo van de e-cadeaubon kan worden bekeken door te klikken op de link in de e-mail van de e-cadeaubon die eerder bij de aankoop is verzonden. Als u moeite hebt om het saldo van de kaart te controleren, kan onze klantenservice de e-cadeaubon opnieuw opsturen.

5. E-cadeaubonnen inwisselen / Aankopen terugbetalen met een e-cadeaubon

E-cadeaubonnen kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden geruild/teruggegeven voor contant geld of een andere vorm van betaling, noch kunnen zij worden terugbetaald in geval van verlies, diefstal of beschadiging. E-cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt om een andere e-cadeaubon te kopen.

Als de klant een product retourneert dat oorspronkelijk met een e-cadeaubon is gekocht, wordt de gebruikte e-cadeaubon opnieuw gecrediteerd voor een gelijkwaardige waarde die kan worden gebruikt binnen het resterende aantal dagen van de geldigheid van de oorspronkelijke e-cadeaubon. Indien de Klant een product retourneert dat oorspronkelijk met meerdere cadeaubonnen is gekocht, zal de totale terugbetaling plaatsvinden op de meest recente cadeaubon van de oorspronkelijke nominale waarde van de kaart. Indien de Klant een product retourneert dat oorspronkelijk via meerdere betaalmethoden is gekocht, zal de terugbetaling eerst via de oorspronkelijke betaalmethode(s) plaatsvinden (bijv. bankkaart of PayPal-rekening) voor het bedrag dat oorspronkelijk via die betaalmethode is betaald. Het resterende saldo wordt dan overgeschreven op de gebruikte cadeaubon of op een nieuwe cadeaubon als de oorspronkelijke cadeaubon niet kan worden gevonden.

Geretourneerde artikelen die met een e-cadeaubon en een andere betaalmethode zijn gekocht, worden in beide gevallen met de bijbehorende waarde terugbetaald.

6. Herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien dagen vanaf de ontvangst van zijn/haar bestelling van de e-cadeaubon om het herroepingsrecht bij de Verkoper uit te oefenen, zonder dat hij/zij zijn/haar redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper op het volgende adres informeren: 49 Rue du Dauphiné, 69800 Saint-Priest, Frankrijk, betreffende diens besluit om zich terug te trekken door middel van een duidelijke verklaring. Het formulier voor de herroeping is beschikbaar op de website https://www.kswiss.fr/.

De Verkoper betaalt de Klant alle voor de bestelling betaalde bedragen terug binnen een termijn van maximaal 14 (veertien) dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping.

De Verkoper zal de terugbetaling uitvoeren door het crediteren van de bankrekening die voor de bestelling is gebruikt binnen 14 dagen, vanaf het moment dat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de wens tot herroeping. De code van de e-cadeaubon wordt vervolgens gedeactiveerd.

7. Annulering door de Verkoper

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van elke e-cadeaubon en bestelling te weigeren, annuleren of voor herziening op te schorten indien dit noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vermoedens van fraude, een foutief verzonden e-cadeaubon met een onjuist bedrag of enige andere schending van de voorwaarden van de e-cadeaubon.

8. Aansprakelijkheid van de verkoper - Garantie

8.1 Wettelijke conformiteitsgarantie en wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

De door de Verkoper geleverde Producten genieten van rechtswege en zonder bijkomende betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, van:

-de wettelijke conformiteitsgarantie, voor Producten die defect, beschadigd of niet in overeenstemming met de bestelling blijken te zijn (artikelen L.217-4 en volgende van de Franse Consumentenwet)

-de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en ze ongeschikt maakt voor gebruik (artikel 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek).

Elke garantie is uitgesloten in geval van schade van externe oorsprong of als gevolg van verkeerd gebruik, niet-conform gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud van de Klant, alsmede in geval van normale slijtage van het product.

Artikel L217-4 van de Franse Consumentenwet: De verkoper is verplicht een goed conform de overeenkomst te leveren en is verantwoordelijk voor alle op het moment van levering bestaande conformiteitsgebreken (...).

Artikel L217-5 van de Franse Consumentenwet: Om in overeenstemming te zijn met het contract moeten de producten:

1º geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke producten wordt verwacht en, in voorkomend geval: overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of een model; de eigenschappen bezitten die de koper redelijkerwijs mag verwachten op grond van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name betreffende reclame of etikettering;

2º Of de kenmerken hebben die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst doel dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L217.7 van de Franse Consumentenwet: Conformiteitsgebreken die zich binnen vierentwintig maanden na de levering van het product voordoen, worden geacht te bestaan op het tijdstip van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. De verkoper kan dit vermoeden weerleggen indien het niet verenigbaar is met de aard van de producten of het beweerde gebrek aan overeenstemming.

Artikel L217-9 van de Franse Consumentenwet: Bij gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen reparatie of vervanging van het product. De verkoper mag echter niet overeenkomstig de keuze van de koper handelen wanneer deze keuze kosten meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere optie, rekening houdend met de waarde van de producten of het belang van het gebrek. In dit geval is de verkoper verplicht, tenzij dit onmogelijk is, te handelen volgens de door de koper niet gekozen methode.

Artikel L217.10 van de Franse Consumentenwet: Indien reparatie en vervanging van de producten niet mogelijk is, kan de koper de producten terugzenden en de prijs terugkrijgen of de producten houden en een deel van de prijs terugkrijgen.

Dezelfde optie wordt aangeboden:

1° Indien de krachtens artikel L.217-9 gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing niet binnen een maand na de klacht van de koper kan worden uitgevoerd;

2° Of indien deze oplossing, gelet op de aard van de producten en het door hem beoogde gebruik, niet kan worden uitgevoerd zonder grote ongemakken voor de koper.

De verkoop mag echter niet worden geannuleerd indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is

Artikel L217-12 van de Franse Consumentenwet: De vordering wegens gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na de levering van de producten.

Artikel L217-13 van de Franse Consumentenwet: De bepalingen van deze sectie ontnemen de koper niet het recht om de vordering uit te oefenen die voortvloeit uit koopvernietigende gebreken zoals deze voortvloeien uit de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek of uit enige andere door de wet erkende vordering van contractuele of buitencontractuele aard.

Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek: De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken van het verkochte product die het ongeschikt maken voor het doel waarvoor het bestemd is, of die dat doel zozeer verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hijzij hiervan op de hoogte was.

Artikel 1648, lid 1, van het Franse Burgerlijk Wetboek: De vordering als gevolg van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

De garant voor gebreken aan de verkochte producten is KSGB EUROPE met maatschappelijke zetel te 49 Rue du Dauphiné, 69800 SAINT PRIEST.

In het kader van de wettelijke garantie van overeenstemming beschikt de klant over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de producten om te handelen, kan hij/zij kiezen tussen herstel of vervanging van de producten, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van de Franse Consumentenwet, en is hij/zij vrijgesteld van de verplichting om het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de producten te bewijzen gedurende de 24 maanden die volgen op de levering van de producten. De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van een eventuele commerciële garantie.

De klant kan beslissen de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte product in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek toe te passen en kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

8.2 Procedure voor teruggave en terugbetaling van defecte of niet-conforme producten die met de e-cadeaubon zijn gekocht

Voor een teruggave of terugbetaling moet de Klant gaan naar https://www.kswiss.eu/pages/contact-us . Na aanvaarding van uw verzoek door de klantenservice wordt u per e-mail een retourbon toegezonden. Deze retourbon moet op het pakket worden geplakt. Het pakket moet in een postkantoor worden afgegeven.

In geval van terugzending van een gebrekkig of niet-conform product, nadat KSGB EUROPE heeft vastgesteld dat het product gebrekkig of niet-conform is, zal KSGB EUROPE de Klant de prijs van het/de betreffende artikel(en) en de retourverzendkosten vergoeden door de e-cadeaubon opnieuw te crediteren.

1. Bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig de wet 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, wordt eraan herinnerd dat de aan de Klant gevraagde persoonsgegevens met name noodzakelijk zijn voor de verwerking van de bestelling en het opstellen van de facturen.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan alle partners van de Verkoper die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

De verwerking van via de website https://www.kswiss.fr/ verstrekte informatie voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, aangezien het gebruikte informatiesysteem een optimale bescherming van deze gegevens waarborgt.

De Klant beschikt overeenkomstig de geldende nationale en Europese regelgeving over een permanent recht van inzage, wijziging, rectificatie, bezwaar, dataportabiliteit en beperking van de verwerking van de hem betreffende gegevens.

Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de procedures die op de website https://www.kswiss.fr/ zijn vastgelegd.

Regelgevend kader

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de algemene verordening gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016) verwerkt KSGB EUROPE de persoonsgegevens van haar klanten en potentiële klanten, hierna klantgegevens en gegevens van potentiële klanten genoemd.

Functionaris gegevensbescherming

De verantwoordelijke van de verwerking is KSGB EUROPE, 49 Rue du Dauphiné, 69800 Saint-Priest en de functionaris gegevensbescherming kan bereikt worden op het volgende adres: rgpdksgbeusupport@ksgb.com.

Soort verzamelde gegevens

De klantgegevens en gegevens van potentiële klanten die KSGB EUROPE verwerkt kunnen zijn: achternaam, voornaam, titel, e-mailadres, geboortedatum, post- en afleveradres, telefoonnummer. KSGB EUROPE behoudt zich tevens het recht voor om browsinggegevens te verzamelen door middel van cookies, waaronder eventueel geolocatiegegevens, overeenkomstig de geldende wetgeving.

Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Klant wordt opgeslagen. Het doel ervan is een eerder bezoek van de Klant of Potentiële Klant aan de Website https://www.kswiss.fr/ kenbaar te maken. De Klant kan het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste browserinstellingen te selecteren, maar een dergelijke uitschakeling kan het gebruik van bepaalde functies van de website https://www.kswiss.fr/ verhinderen.

Doeleinden van de verwerking

Deze gegevens van klanten en potentiële klanten worden verzameld door KSGB EUROPE in het kader van haar activiteiten met het oog op het plaatsen, beheren en uitvoeren van aankopen, bestellingen of reserveringen (leveringen, retouren, terugbetalingen), het aanmaken en beheren van de klantenrekening, het beheer van het loyalitetisprogramma, commerciële prospectie, het bepalen van de behoeften door het klantentraject te personaliseren met segmentatie- en/of profileringsacties, en vervolgens het uitvoeren van statistische studies.

Ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn de afdelingen klantenservice en e-commerce van KSGB EUROPE, evenals onze betalingsaanbieders (OGONE, ALMA, HIPAY), het bedrijf dat het systeem onderhoudt (SYNOLIA), de host van de website https://www.kswiss.fr/ (SHOPIFY), onze logistieke partners (ID LOGISTICS), transportpartners (de post, Chronopost, DHL) om de levering van Klantbestellingen te garanderen. De gegevensoverdrachten met onze dienstverleners zijn contractueel geregeld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zijn onderworpen aan een adequaat niveau van gegevensbeveiliging.

Bewaring

In overeenstemming met het bewaarbeginsel van de algemene verordening gegevensbescherming, en met vereenvoudigde norm 48 voor het beheer van bestanden van klanten en potentiële klanten, mogen persoonsgegevens van klanten niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie. KSGB EUROPE verbindt zich ertoe de gegevens van de klant te wissen of te archiveren na een periode van 3 jaar na de laatste aankoop, en de gegevens van potentiële klanten na een periode van 3 jaar na de laatste interactie. Uitzonderingen zijn de gegevens die nodig zijn voor het bewijs van een recht of een overeenkomst die kunnen worden gearchiveerd, zoals bepaald in de bepalingen van het Franse Wetboek van Koophandel betreffende de bewaringstermijn van boeken en documenten die in het kader van handelsactiviteiten zijn opgesteld, en de Franse Consumentenwet betreffende de bewaring van langs elektronische weg gesloten overeenkomsten.

Rechten van de betrokken persoon

De Klant of de Potentiële klant heeft een recht op inzage en rectificatie van de hem of haar betreffende gegevens, en kan ook zijn/haar recht doen gelden om de gegevens te laten wissen en heeft het rechts op vergetelheid, evenals zijn/haar recht om bezwaar te maken of zij/haar recht op dataportabiliteit. Voor elke aanvraag kan hij/zij een schriftelijk verzoek indienen bij KSGB EUROPE, 49 Rue du Dauphiné, 69800 SAINT PRIEST. Anderzijds kan de Klant of Potentiële klant het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen door de juiste instellingen in diens browser te kiezen. Een dergelijke uitschakeling kan echter het gebruik van bepaalde functies van de website https://www.kswiss.fr/ verhinderen. Ten slotte heeft elke Klant of Potentiële klant het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk is dit de CNIL) betreffende de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Wettigheid van de verwerking

Het verstrekken van klantgegevens is noodzakelijk voor een aankoop op de website https://www.kswiss.fr/, met name voor de levering van de bestelling aan de klant. Het verzamelen van de gegevens van de Potentiële klant is gebaseerd op het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de verwerking. Tot slot kan de gegevensverwerking door KSGB EUROPE het gevolg zijn van een wettelijke verplichting (bv. fiscaal of geschillenbeheer).

2. Intellectueel eigendom

De inhoud van de website https://www.kswiss.fr/ is eigendom van K-SWISS INC, Westlake Village, California, 91361, USA en wordt beschermd door Franse en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

3. Onvoorzienbaarheid

In geval van een wijziging van de omstandigheden die bij het sluiten van het contract niet te voorzien waren, kan de partij die er niet mee heeft ingestemd het risico van een te zware prestatie op zich te nemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1195 van het Franse Burgerlijk Wetboek, van haar medecontractant verlangen dat hij/zij opnieuw over het contract onderhandelt.

4. Overmacht

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van hun verplichtingen, zoals hierin beschreven, te wijten is aan een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

5. Toepasselijk recht - Taal

Op deze algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verrichtingen is het Franse recht van toepassing.

Deze zijn in het Frans opgesteld. Indien deze in een of meer talen zijn vertaald, geldt in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek.

6. Geschillen

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil zullen KSGB EUROPE en de Klant proberen dit in der minne op te lossen.

Alle geschillen waartoe de in toepassing van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden gesloten koop- en verkoopverrichtingen aanleiding zouden kunnen geven, zowel wat hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, annulering en gevolgen betreft, als die welke niet tussen de verkoper en de klant konden worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemene recht.

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij/zij in elk geval een beroep kan doen op de conventionele bemiddeling, met name bij de Franse Commissie voor consumentenbemiddeling (C. consum. art. L 612-1).

7. Precontractuele informatie - Aanvaarding door de klant

Het feit dat een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) op de website https://www.kswiss.fr/ bestelt, impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden en een verplichting tot betaling van de bestelde Producten, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant en die met name afstand doet van het recht om zich te beroepen op enig tegenstrijdig document dat niet als verzet aangevoerd zou kunnen worden aan de Verkoper. Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens de gehele duur van de door de onderneming aangeboden onlinediensten van het bedrijf KSGB EUROPE.

BIJLAGE 1 - formulier voor herroeping

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als de Klant de op de website https://www.kswiss.fr/ geplaatste bestelling wil herroepen, behoudens uitsluitingen of beperkingen van de uitoefening van het herroepingsrecht volgens de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden.

Ter attentie van

KSGB EUROPE

49 rue du Dauphiné

69800 Saint Priest

- Bestelling geplaatst op 'Datum'

- Bestelnummer: ...........................................................

- Naam van de klant: ...........................................................................

- Adres van de klant: .......................................................................

Handtekening van de klant: