​PRIVACYBELEID

Kswiss.com


ARTIKEL 1: INLEIDING

De inhoud van de website https://www.kswiss.com/ en de Europese websites zoals kswiss.eu, kswiss.fr, kswiss.co.uk, kswiss.de en kswiss.nl, zijn eigendom van K-SWISS INC, Westlake Village, California, 91361, VS en beschermd door de Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Dit privacybeleid heeft tot doel om de gebruikers van de website in te lichten over:

 • De wijze waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren, moeten worden beschouwd als persoonsgegevens. Het gaat onder meer om de voornaam en de naam, de leeftijd, het postadres, het e-mailadres, de locatie van de gebruiker, zijn consumptiegewoonten of zijn IP-adres;
 • Wat de rechten zijn van gebruikers met betrekking tot deze gegevens;
 • Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens;
 • Aan wie deze gegevens worden doorgegeven;
 • Het beheer van de "cookies".


ARTIKEL 2: ALGEMENE BEPALINGEN EN GEGEVENSVERWERKING


Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 eerbiedigen de verzameling en de verwerking van gegevens van de gebruikers van de website de volgende principes:

 • Rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die de gegevens bezit. Telkens wanneer persoonsgegevens worden verzameld, wordt de gebruiker erop gewezen dat zijn gegevens worden verzameld en waarom zijn gegevens worden verzameld;
 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van de gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer doeleinden bepaald in deze algemene gebruiksvoorwaarden;
 • Minimalisering van de gegevensverzameling en -verwerking: alleen de gegevens die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de doelstellingen van de website worden verzameld;
 • Gegevensbewaring die beperkt is in de tijd: de gegevens worden voor een beperkte periode bewaard, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Wanneer deze informatie niet kan worden verstrekt, wordt de gebruiker geïnformeerd over de criteria die gebruikt worden om de houdbaarheid te bepalen;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.


Om rechtmatig te zijn, en dit in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese verordening 2016/679, kan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens slechts plaatsvinden indien zij minstens aan een van de hierna opgesomde voorwaarden voldoen:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst;
 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking vindt plaats gezien een noodzaak in verband met de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
 • De verwerking kan worden gerechtvaardigd door een noodzakelijkheid in verband met de vervulling van een taak van algemeen belang of die tot de uitoefening van het openbaar gezag behoort;
 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde en particuliere belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.


ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT IN HET KADER VAN DE NAVIGATIE OP DE WEBSITE


A.
VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN WIJZE VAN VERZAMELING

De persoonsgegevens die worden verzameld op de website Kswiss.com zijn als volgt:

 • -Contactgegevens zoals naam, voornaam, land, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie (versleuteld) en geschiedenis,
 • -En alle andere informatie om uw klantprofiel op te stellen (als een account wordt aangemaakt binnen KSGB Europe, uw logingegevens, uw aankoopgeschiedenis, navigatie op de website)
 • -In het geval van een omleiding op onze website vanuit een sociaal netwerk, traceerbaarheid van deze omleiding
 • -Het opslaan van uw cookievoorkeuren
 • -Bij aankopen, ordergeschiedenis, leveringsinformatie, betaalgeschiedenis

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen op de website uitvoert:

- Aanmelden/ aanmaken van een persoonlijke account op onze website
- Inschrijven op de nieuwsbrief

- SMS alerts voor commerciële wervingsdoeleinden

- Bestelling via onze website
- Omleiding vanuit een sociaal netwerk en onze partners die leiden tot een bestelling

Bovendien zal bij een betaling op de website in de IT-systemen van de uitgever van de website een bewijs van de transactie met inbegrip van de bestelbon en de factuur worden bewaard.

De verwerkingsverantwoordelijke zal alle verzamelde gegevens in zijn IT-systemen van de website en onder redelijke beveiligingsomstandigheden bewaren voor een periode van:

- boekhoudkundige gegevens: 10 jaar

- prospectiegegevens: 3 jaar na de laatste interactie.

- klantgegevens: 3 jaar na inactiviteit / verwijdering van het account. Voortdurende bewaring in de periode van de activiteit van het account.

Het verzamelen en verwerken van de gegevens beantwoorden aan de volgende doeleinden:

- winkelervaring op maat van de klant (gebruiken van bestelgeschiedenis om een gepersonaliseerde en relevante ervaring te bieden, mogelijkheid om bestelgegevens automatisch aan te houden, zoals contactgegevens en betalingsinformatie, voorstel om gekochte producten te evalueren en aan te bevelen) - gegevensinvoer in de database van de klantengemeenschap van het merk met marketingdoeleinden

- uitvoeren van statistische studies met het oog op een commerciële analyse van onze activiteiten
- orderverwerking: betaling, verzending en levering, terugzending, terugbetaling

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslag:

- toestemming van de gebruiker in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke Franse wetgeving - recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens van de gebruiker
- huidig privacybeleid en geselecteerde cookies

B. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens kunnen aan de volgende derde partij(en) worden doorgegeven:

- K-Swiss Global Brands. KSGB Europe is de Europese dochteronderneming van K-Swiss Global Brands en kan haar klantgegevens doorgeven aan haar moederbedrijf.

- Photoslurp - marketingpartner van KSGB Europe (K-Swiss): https://kswiss.nl/pages/photoslurp

- Betalingsdienstaanbieder: Hipay

- Klaviyo

- Hosting: Shopify

- Logistiek: ID LOGISTICS

- Transport: La Poste, DHL, Chronopost

- Onderhoud van het systeem: Synolia


C.
DATAHOSTING

Kswiss.com is gehost door: Shopify, met zetel op onderstaand adres:

__Shopify International Ltd.

Ter attentie van: Data Protection Officer
c/o Intertrust Ireland
2nd Floor 1-2 Victoria Buildings
Haddington Road
Dublin 4, D04 XN32
Ierland

__

De gegevens die door de website worden verzameld en verwerkt, worden overgedragen aan het/de volgende land(en): USA. Deze doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie is gerechtvaardigd door de volgende redenen:

Omdat K-Swiss in EMEA op de markt is gebracht door KSGB Europe, rapporteert ons bedrijf aan en maakt het gebruik van de middelen die ter beschikking zijn gesteld door onze moedermaatschappij in de VS, K-Swiss Incorporation.


ARTIKEL 4: VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

A. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Marie-Alix Achard. Er kan op de volgende manieren contact opgenomen worden:

dpo@kswiss.com

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden en middelen die ten dienste staan van de verwerking van persoonsgegevens.


B.
VERPLICHTINGEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, deze niet door te geven aan derden zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is gesteld en om de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld te respecteren.

Bovendien verbindt de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe de gebruiker in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens op de hoogte te stellen, tenzij dit voor hem onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt.

In het geval dat de integriteit, de vertrouwelijkheid of de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker in het gedrang komt, verbindt de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren.


ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER


In overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker de volgende rechten.

Opdat de verwerkingsverantwoordelijke aan zijn verzoek voldoet, is de gebruiker verplicht om deze de volgende gegevens mee te delen: voor- en achternaam en e-mailadres, en indien dit relevant is, het accountnummer, het nummer van zijn persoonlijke ruimte of abonnement.

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de gebruiker binnen 30 (dertig) dagen te antwoorden. Artikel 12.3 van de AVG voorziet in een redelijke termijn van maximaal één maand. Er wordt een mogelijkheid geboden om deze termijn met twee maanden te verlengen "rekening houdend met de complexiteit en het aantal aanvragen", op voorwaarde dat de betrokkene daarvan in kennis wordt gesteld binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

A. VOORSTELLING VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS


a. Recht op inzage, rectificatie en recht op wissing

De gebruiker kan de gegevens die op hem betrekking hebben inzien, bijwerken, wijzigen of verzoeken ze te wissen, met inachtneming van de volgende procedure:

De gebruiker kan elk verzoek met betrekking tot zijn persoonsgegevens sturen naar:
- dpo@kswiss.com
- met vermelding van zijn naam/voornaam, indien mogelijk, zijn klantnummer
- KSGB Europe zal de maatregelen tot verwijdering/wijziging van zijn gegevens specificeren in verband met zijn wettelijke verplichtingen en machtigingen.

recht op rectificatie: U hebt het recht om te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. Als u een KSGB Europe-account hebt, kunt u uw persoonsgegevens wijzigen op uw accountpagina. U kunt ons ook een e-mail sturen naar dpo@kswiss.com om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen.

Recht op wissing: U hebt het recht om de door KSGB Europe verwerkte persoonsgegevens te allen tijde te wissen, behalve in de volgende situaties:

- u hebt momenteel een probleem met de klantenservice;
- u hebt een lopende bestelling die nog niet verzonden of gedeeltelijk verzonden is;
- u hebt een schuld die niet betaald is bij KSGB Europe, ongeacht de wijze van betaling;
- u hebt een aankoop gedaan, in welk geval we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie bewaren, in overeenstemming met de wet en de bewaring van de eerder genoemde klant- en boekhoudkundige gegevens.

Indien een van deze gevallen van toepassing is, heeft de gebruiker het recht om te verzoeken zijn persoonlijke ruimte te verwijderen, met inachtneming van de volgende procedure:

U kunt de volledige verwijdering van uw persoonlijke ruimte aanvragen in overeenstemming met de eerder vermelde wettelijke bewaarvoorschriften via dpo@kswiss.com.


b. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker heeft het recht te vragen zijn persoonsgegevens, die bij de website berusten, over te dragen naar een andere website, met inachtneming van de volgende procedure:

Elk verzoek kan worden gericht aan dpo@kswiss.com.

Telkens wanneer KSGB Europe uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst tussen u en ons, hebt u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens die aan u of aan een andere partij zijn doorgegeven. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt.

c. Recht op beperking en bezwaar van de gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om te verzoeken om de verwerking van zijn gegevens door de website te beperken of er bezwaar tegen te maken zonder dat de website kan weigeren, tenzij aangetoond wordt dat er dwingende en gerechtvaardigde gronden zijn die kunnen prevaleren op de belangen en de rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om te vragen de verwerking van zijn gegevens te beperken of om er bezwaar tegen te maken, moet de gebruiker de volgende procedure volgen:

Elk verzoek kan worden gericht aan dpo@kswiss.com.

d. Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde wijze gebaseerd besluit

In overeenstemming met de bepalingen van verordening 2016/679, heeft de gebruiker het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde werkwijze gebaseerde beslissing indien het besluit rechtsgevolgen heeft die op hem betrekking hebben, of hem op een soortgelijke wijze aanzienlijk beïnvloeden.

e. Recht om het lot van de gegevens na de dood te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij kan organiseren welke gegevens hij/zij verzamelt en verwerkt indien hij overlijdt, overeenkomstig de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

f. Recht om de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de verwerkingsverantwoordelijke besluit om niet tegemoet te komen aan het verzoek van de gebruiker en de gebruiker deze beslissing wenst te betwisten, of, indien hij van mening is dat inbreuk wordt gemaakt op een van de bovengenoemde rechten, is hij gerechtigd de zaak aanhangig te maken bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.


B.
PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Europese verordening 2016/679 en de Franse wet Informatica en Vrijheden mogen alleen minderjarigen van 16 jaar of ouder instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker een minderjarige is jonger dan 16 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist, zodat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.

De uitgever van de website behoudt zich het recht voor om op eender welke manier te controleren of de gebruiker ouder is dan 16 jaar, of dat hij de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger heeft verkregen alvorens de website te bezoeken.


ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN DE "COOKIES" BESTANDEN


De website maakt gebruik van "cookies".

Een "cookie" is een klein bestand (minder dan 4 ko) dat door de website op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en informatie bevat over het surfgedrag van de gebruiker.

Deze bestanden maken het mogelijk statistieken en verkeersinformatie te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de service te verbeteren voor het comfort van de gebruiker.

Voor het gebruik van "cookies" bestanden die een back-up en analyse van persoonsgegevens inhouden, wordt noodzakelijkerwijs de toestemming van de gebruiker gevraagd.

Deze toestemming van de gebruiker wordt geacht geldig te zijn gedurende maximaal 6 (zes) maanden. Aan het einde van deze periode zal de website opnieuw de toestemming van de gebruiker vragen om "cookies" bestanden op te slaan op zijn harde schijf.


a. Bezwaar van de gebruiker tegen het gebruik van "cookies" bestanden door de website

Cookies die niet essentieel zijn voor het functioneren van de website worden pas op het apparaat van de gebruiker geplaatst na toestemming van de gebruiker. De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken, op de volgende manier:

Cookies kunnen direct in uw browser worden uitgeschakeld, hetzij standaard, hetzij door aan te geven op welke websites u toestemming geeft. Als u niet wilt dat cookies worden geplaatst op uw computer of mobiele apparaat, moet u deze uitschakelen vanuit het menu "Voorkeuren" (meestal te vinden in het onderdeel "Privacy" van uw browser). Alle benodigde informatie over het uitschakelen van cookies vindt u op de officiële website van de browser.

Indien u dit wenst, kunt u uw computer vragen om u te waarschuwen telkens een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of toekomstige cookies uitschakelt, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde delen of functionaliteiten van onze website of dat we u geen gepersonaliseerde commerciële berichten kunnen sturen.

Meer in het algemeen wordt de gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat hij zich kan verzetten tegen de opslag van deze "cookies" bestanden door zijn browsersoftware te configureren.

Ter informatie kan de gebruiker de volgende adressen vinden om zijn browsersoftware te configureren om bezwaar te maken tegen het opslaan van cookies:


In het geval dat de gebruiker besluit om de "cookies" bestanden te deactiveren, kan hij verder surfen op de website. Een storing van de website als gevolg van deze manipulatie kan echter niet worden beschouwd als zijnde door toedoen van de uitgever van de website.


b. Beschrijving van de door de website gebruikte "cookies" bestanden

De uitgever van de website vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt tijdens de navigatie:

Functionele cookies

De belangrijkste cookies zijn functionele cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst voor navigatie-, optimalisatie- en personalisatiedoeleinden. Ze zijn essentieel en helpen u om de website te navigeren en de basisfuncties te gebruiken, om uw winkelmandje te registreren, een verlanglijstje te maken en uw verzendgegevens op te slaan voor een snellere doorgang naar de kassa en om het land en de taal die u hebt geselecteerd te onthouden, om te weten wanneer u bent ingelogd en om ervoor te zorgen dat we geen informatie vragen die u al hebt verstrekt. Deze cookies helpen ons om het gebruik van de website te analyseren, zodat we de prestaties kunnen meten en verbeteren. Deze cookies kunnen door ons of door een derde worden geplaatst namens ons en worden opgeslagen voor de duur van uw browsersessie.

Prestatie- en analysecookies

Prestatiecookies verzamelen gegevens over hoe de website wordt gebruikt en kunnen ons in staat stellen de functionaliteit van de website te verbeteren (bijvoorbeeld het volgen van fouten en de laadtijd van de pagina's). Analysecookies verzamelen gegevens over hoe de website gebruikt wordt en over de mensen die de website bezoeken (bijvoorbeeld land/stad, type apparaat, browsertype, tijd besteed aan pagina's). Deze gegevens kunnen vervolgens statistisch worden samengesteld om ons informatie te verschaffen die ons in staat zal stellen toekomstige verbeteringen aan te brengen op de website.

We gebruiken prestatie- en analysecookies om onze website te verbeteren en u relevante aanbiedingen te presenteren. Om dit te doen, verzamelen we navigatiegegevens, die kunnen worden gekoppeld aan een unieke ID om te begrijpen hoe u onze website gebruikt.

Advertentiecookies

Advertentiecookies laten ons toe advertenties of informatie te tonen die gerelateerd is aan uw interesses (op de website en op andere websites) wanneer u via uw computer of mobiele apparaat op het internet surft. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om te voorkomen dat u dezelfde advertenties ontvangt, of om ons te helpen de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Het uitschakelen van deze cookies heeft geen invloed op uw gebruik van de website en zal u niet verhinderen advertenties te ontvangen op de website (of andere websites). Het enige verschil is dat reclame niet gericht is op u (omdat we uw interesses of voorkeuren niet kennen). We weten altijd hoeveel van onze e-mails geopend zijn en we zullen uw IP-adres, een unieke ID voor uw computer of andere toegangsapparaten automatisch ontvangen, maar we zullen u als individu niet identificeren.

Social media cookies en interactiecookies


Social media cookies verzamelen uw voorkeuren om uw relevante advertenties buiten de website te tonen. Bovendien kunnen social media cookies worden gebruikt om uw activiteit op social media platforms te volgen. Interactiecookies worden gebruikt om u in staat te stellen te communiceren met sociale media of om berichten te verzenden. Met deze cookies kunt u op social media "Vind ik leuk" klikken of ons aanbevelen en met onze servicemedewerkers praten. Maar u kunt ook onze andere (potentiële) klanten adviseren door onze producten te evalueren en te adviseren. De website kan cookies bevatten van externe dienstverleners, die u in staat stellen om de inhoud van de website met anderen te delen, anderen te laten weten dat u de website hebt bezocht of uw mening over de inhoud van de website te delen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld knoppen "Delen" of "Vind ik leuk" genereren van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, enz. De sociale netwerken kunnen u identificeren met behulp van deze cookies en knoppen, zelfs als u deze niet gebruikt hebt tijdens uw bezoek aan de website. Dit gebeurt als uw sociale netwerkaccount actief is op uw computer of mobiel toestel (een 'open sessie') terwijl u de website bezoekt.

Cookie PreferencesARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR HET WIJZIGEN VAN HET PRIVACYBELEID

KSGB Europe behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan het toepasselijke recht.

Daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen die eraan worden aangebracht.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat dit privacybeleid het laatst is bijgewerkt op: 14/04/2021.


ARTIKEL 8: AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER VAN HET PRIVACYBELEID


Door het surfen op de website verklaart de gebruiker dit privacybeleid te hebben gelezen en begrepen en gaat hij akkoord met de voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens, alsook het gebruik van cookies bestanden.